U bent hier:

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
VERENIGING GEPENSIONEERDEN KLM

LIDMAATSCHAP

Artikel 1

 1. Op verzoek van een nieuw lid wordt hem/haar een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement toegezonden. De statuten en het huishoudelijk reglement staan gepubliceerd op de website van de vereniging.
 2. Van de inschrijving als lid wordt melding gemaakt door een schriftelijke bevestiging aan de betrokkene en, na goedkeuring van betrokkene, door vermelding in het verenigingsorgaan “Vrije Vogels”.
 3. Desgewenst wordt, op aanvraag van een lid, door het bestuur (ledenadministrateur) een bewijs van lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar verstrekt.
 4. Door toetreding tot de vereniging treedt een lid in de rechten en onderwerpt hij/zij zich aan de verplichtingen, die voortvloeien uit de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

Artikel 2

 1. In aanvulling op het gestelde in art. 4 van de statuten wordt aan een kandidaat-lid, dat niet tot zijn pensioendatum bij de KLM heeft gewerkt, de eis gesteld dat deze minimaal tien jaren bij de KLM of bij een honderd procent dochter van de KLM werkzaam is geweest.
 2. Een aanvraag voor het lidmaatschap kan door het bestuur worden afgewezen, wanneer na betrouwbare informatie moet worden aangenomen dat het desbetreffende kandidaat‑lid de belangen van de vereniging direct of indirect schade zal toebrengen. Een afgewezen kandidaat‑lid ontvangt van het bestuur schriftelijk bericht van de afwijzing met opgave van redenen.
 3. Het door het bestuur afgewezen kandidaat-lid kan conform art. 5.2 van de statuten bij de ledenvergadering in beroep gaan. Hij/zij heeft tijdens de behandeling van het beroep het recht op de ledenvergadering aanwezig te zijn en het woord te voeren. De ledenvergadering beslist over het beroep door een schriftelijke stemming.

Artikel 3

Degene, wiens lidmaatschap om welke reden dan ook eindigt, verliest alle rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

 

BESTUUR

Artikel 4

De leiding van de vereniging, het beheer der geldmiddelen, de uitgifte van mededelingen, c.q. van een periodiek orgaan, de uitvoering van de besluiten van de ledenvergaderingen, alsmede de naleving van de statuten en van het huishoudelijk reglement, is opgedragen aan het bestuur.

Artikel 5

 1. Het bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en zo mogelijk een aantal leden.
 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 3. Het bestuur wordt conform art. 8.2 van de statuten door de ledenvergadering benoemd.
 4. Het bestuur wijst uit zijn midden de vicevoorzitter, de tweede secretaris en de tweede penningmeester aan. Het bestuur is bevoegd de taken van tweede secretaris en tweede penningmeester aan een lid te delegeren.
 5. Gezamenlijk aftreden van alle bestuursleden dient te geschieden op een ledenvergadering.
 6. Bij tussentijds aftreden, of bij blijvende ontstentenis van een bestuurslid, is het bestuur bevoegd één van de leden te belasten met de tijdelijke waarneming van de vacature tot de volgende jaarvergadering.
 7. Een bestuursvergadering kan slechts bindende besluiten nemen indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats en indien bij die stemming de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter.
 8. In een bestuursvergadering kan ieder bestuurslid zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid uitbrengen. Een bestuurslid kan maximaal door drie personen gemachtigd worden.

Artikel 6

 1. De voorzitter, of bij diens ontstentenis de vicevoorzitter, leidt alle vergaderingen en zorgt voor de handhaving van de orde. Hij/zij is naar eigen inzicht bevoegd een vergadering te schorsen of te verdagen.
 2. De secretaris beheert het archief en is belast met het voeren van de correspondentie. Hij/zij maakt de notulen van alle vergaderingen en stelt het jaarverslag op.
 3. De penningmeester is belast met de inning van de contributies, bijdragen en andere ontvangsten, het voeren van de administratie van geldmiddelen, inkomsten en uitgaven, alsmede het financiële beheer van roerende en onroerende goederen van de vereniging. Hij/zij brengt hierover verslag uit op de algemene ledenvergadering. Dit verslag, alsmede een begroting voor het komende verenigingsjaar, wordt aan voornoemde vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Hij/zij regelt de uitgaven op basis van de goedgekeurde begroting, zo nodig in overleg met de overige bestuursleden.
 4. De werkzaamheden van de vicevoorzitter worden door het bestuur aangegeven.
 5. Het bestuur kan ad hoc commissies en vaste commissies instellen. Van deze commissies maakt tenminste één bestuurslid deel uit, bij voorkeur als voorzitter van de commissie.
 6. De vereniging heeft een vaste commissie, genaamd “belangenbehartiging”. Deze wordt gevormd uit tenminste twee bestuursleden. Deze commissie is verantwoordelijk voor het afvaardigen van leden cq. bestuursleden naar de diverse besturen en/of commissies waarin de vereniging een vertegenwoordiging noodzakelijk acht.
 7. De ledenadministrateur verzorgt de ledenregistratie. Hij/zij houdt de penningmeester op de hoogte van de ledenmutaties.
 8. In de bijlage “Privacy Policy”, behorend tot het huishoudelijk reglement, is de bescherming van de persoonsgegevens van de leden van de vereniging vastgelegd.
  (Punt 8 is toegevoegd, a.g.v. de nieuwe AVG regelgeving ingaande 25 mei 2018).

BESTUURSVERKIEZINGEN

Artikel 7

 1. Voor alle te vervullen plaatsen in het bestuur stelt het bestuur zo mogelijk nieuwe kandidaten.
 2. De leden hebben eveneens het recht kandidaten te stellen. Een opgave daartoe, tenminste ondertekend door vijf leden, moet uiterlijk een half uur voor de aanvang van de jaarvergadering waarin in de vacature zal worden voorzien, worden ingediend bij het bestuur.

Artikel 8

 1. Indien voor een functie in het bestuur niet meer dan één kandidaat is gesteld, wordt deze door de jaarvergadering voor gekozen verklaard.
 2. Indien voor een functie meerdere kandidaten zijn gesteld, is degene direct gekozen die bij de eerste stemming tenminste de helft plus één van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien herstemming nodig is vindt deze plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de hoogste aantallen uitgebrachte geldige stemmen op zich hebben verenigd.
  Bij herstemming is geen volstrekte meerderheid van stemmen vereist, doch is degene gekozen die het hoogste aantal geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 9

 1. Over personen wordt op de ledenvergadering schriftelijk gestemd door middel van ongetekende stembiljetten. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur een schriftelijke stemming nodig acht.
 2. Ter bepaling van het uitgebrachte aantal geldige stemmen zijn blanco stemmen ongeldig.

JAARVERGADERING

Artikel 10

 1. Op de agenda van de jaarvergadering moeten de volgende punten voorkomen:
  1. Vastlegging van de notulen van de vorige jaarvergadering;
  2. Verslag van de voorzitter over het door het bestuur in het afgelopen jaar gevoerde beleid;
  3. Jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, alsmede het verslag van de in artikel 12 genoemde kascontrolecommissie en de begroting voor het komende jaar;
  4. Verkiezing van bestuursleden;
  5. Benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie;
  6. Vaststellen van de contributie;
  7. Vaststellen van de datum en de plaats waar de volgende jaarvergadering zal worden gehouden;
  8. Rondvraag.
 2. Andere dan de in lid 1 van dit artikel genoemde punten kunnen door het bestuur op de agenda worden geplaatst, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van tenminste vijf leden.
 3. Verzoeken van leden, als bedoeld in lid 2, moeten het bestuur bereikt hebben tenminste twee maanden vóór de datum waarop de vergadering wordt gehouden, behoudens spoedgevallen. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 4. De agenda van de vergadering wordt tegelijk met de oproep voor de vergadering aan de leden toegezonden.
 5. Onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kunnen alleen bij de rondvraag ter tafel worden gebracht en mogen slechts van dusdanige aard zijn, dat zij zonder voorbereiding in discussie kunnen worden genomen. Dit ter beoordeling van de Voorzitter en/of het bestuur.

Artikel 11

Ieder lid tekent op de vergadering de presentielijst: een gemachtigde tekent namens het lid c.q. leden, dat (die) hij/zij vertegenwoordigt.

Artikel 12

 1. De onder artikel 14 sub 2 in de statuten genoemde kascontrolecommissie brengt op de jaarvergadering, aan het bestuur en de leden, verslag uit van haar bevindingen.
  Dit verslag dient voorafgaand aan de desbetreffende jaarvergadering te zijn ingediend bij het secretariaat van de vereniging.
 2. Indien de penningmeester van de vereniging tussentijds aftreedt of komt te overlijden, laat het bestuur c.q. de tweede penningmeester de financiële administratie en de kas nazien door de kascontrolecommissie. Deze commissie brengt binnen vier weken verslag uit aan het bestuur.

GELDMIDDELEN

Artikel 13

 1. Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar door de jaarvergadering vastgesteld.
 2. Indien de inhouding van contributie op het pensioen niet (meer) mogelijk is, dan dient het lid een machtiging te verlenen voor automatische incasso van de contributie. In de maanden januari en juli van elk jaar zal 50% van het jaarbedrag van de contributie per automatische incasso van hun bankrekening worden geïnd.
  –   Indien een (a.s.) lid geen machtiging voor automatische incasso wil afgeven zal zijn aanmelding voor het lidmaatschap niet geaccepteerd worden dan wel het lidmaatschap – met verwijzing naar artikel 6 lid 1 van de statuten – beëindigd worden. (N.a.v. goedkeuring ALV gewijzigd 24 apr 2019).
 3. Een gepensioneerde die zich aanmeldt als lid dient een machtiging te verlenen voor automatische incasso van de contributie. In de maanden januari en juli van elk jaar zal 50% van het jaarbedrag van de contributie per automatische incasso van hun bankrekening worden geïnd.
  – Indien een (a.s.) lid geen machtiging voor automatische incasso wil afgeven zal zijn aanmelding voor het lidmaatschap niet geaccepteerd worden dan wel het lidmaatschap – met verwijzing naar artikel 6 lid 1 van de statuten – beëindigd worden. (N.a.v. goedkeuring ALV gewijzigd 24 apr 2019).
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 5. Leden die in gebreke blijven de volgens lid 3 van dit artikel voorgeschreven contributie op tijd te voldoen, kunnen conform art. 6.5 van de statuten uit het lidmaatschap worden ontzet.
 6. Leden van wie het lidmaatschap werd beëindigd, zoals gesteld in lid 5 van dit artikel, kunnen slechts opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten op door het bestuur te stellen voorwaarden.

BEVOEGDHEDEN HANDTEKENINGEN BESTUURSLEDEN

Artikel 14

 1. Binnen het goedgekeurde budget kunnen alle verplichtingen worden getekend door de “indiener” en elk ander bestuurslid.
 2. Valt een verplichting buiten het budget dan tekenen, naast de indiener, ook twee leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bepaalt of het bestuur goedkeuring moet geven m.b.t. de aan te gane verplichting. Ook dient de penningmeester hierover geïnformeerd te worden.
 3. Facturen, te betalen door de penningmeester, welke meer dan € 2500,- bedragen, moeten de handtekening verkrijgen van een ander lid van het dagelijks bestuur.
 4. Naast de controle door de kascontrolecommissie (1 x per jaar) dient de penningmeester op elke bestuursvergadering of vergadering van het dagelijks bestuur de bankafschriften van de voorgaande maand paraat te hebben voor inzage door leden van het dagelijks bestuur.
 5. Elke verplichting die de vereniging aangaat met derden dient voorzien te zijn van de handtekening van twee bestuursleden en in bijzondere door het dagelijks bestuur te bepalen gevallen, door de handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur.

BENOEMING LEDEN BESTUUR EN COMMISSIES VAN HET PENSIOENFONDS 

Artikel 15

 1. De leden, die op voordracht van de vereniging zijn gekozen of benoemd in het bestuur of verantwoordingsorgaan van de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM hebben zitting conform de in de statuten van het pensioenfonds gestelde zittingstermijnen. Bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan zitten er zonder last.
 2. In de ledenvergadering, voorafgaand aan de beëindiging van een zittingstermijn zal het bestuur de leden van de vereniging in de gelegenheid stellen zich kandidaat te stellen.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 16

 1. Het bestuur kan conform art. 5.3 van de statuten leden van de vereniging, die gedurende meerdere jaren zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, voordragen ter benoeming van erelid of tot lid van verdienste.
 2. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur, eenmaal per jaar, tijdens de jaarvergadering bij meerderheid van stemmen en geldt voor onbepaalde tijd.
 3. Ereleden en leden van verdienste krijgen een blijvende herinnering als bewijs van hun benoeming.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ ACTIVITEITEN

Artikel 17

Deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten of reizen geschiedt op eigen risico en verantwoording. Het bestuur, medewerkers of de vereniging zelf kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten tenzij er sprake is van grove schuld. Voor VG-Reizen gelden de via de operator geldende garanties (ANVR en SGR) en dient men zelf een reisverzekering af te sluiten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

 1. Tot verandering van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.
 2. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement is aangenomen indien 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel uitspreekt.
 3. Aangenomen wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden onmiddellijk in werking.

Wijzigingen laatstelijk goedgekeurd in de ledenvergadering gehouden op: 24 april 2019.

F van de Ven                    Voorzitter
W. Poortvliet                    Secretaris
F. Buschman                   Penningmeester

 

Back to top