U bent hier:

Statuten

Statuten

 

MK/2014.022337.01

Akte van wijziging statuten van een vereniging 8 mei 2015.

Heden 8 mei 2015 verscheen voor mij, mr. Albert Theodorus Egbert Hurtak, notaris met als plaats van vestiging Hillegom:

de heer Paulus Augustinus Maria van Ommeren, wonende Avenbeeck 101, 2182 RV Hillegom, geboren te Tilburg op dertig maart negentienhonderd vijfenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld door middel van zijn rijbewijs, XXXXX, gehuwd;

te dezer zake handelende in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur van de vereniging: Vereniging van Gepensioneerden der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantooradres Avenbeeck 101, 2182 RV Hillegom, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 40531064, hierna aan te duiden als ‘de vereniging’.

ONDERWERP

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde in deze akte, overeenkomstig het bepaalde in artikel 43 lid 5 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, na te melden statutenwijziging te willen vastleggen.

VERKLARINGEN VOORAF

De comparant verklaarde:

 1. De vereniging is opgericht op twaalf december negentienhonderd zevenenvijftig;
 2. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte, op acht mei tweeduizend acht voor mr. Albert Theodorus Egbert Hurtak, notaris met als plaats van vestiging Hillegom, verleden. De statuten van de vereniging zijn daarna niet meer gewijzigd.
 3. In verband met de onderhavige statutenwijziging is een algemene vergadering opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten van de vereniging zal worden voorgesteld. Voor de oproeping tot de hiervoor bedoelde vergadering is een termijn van ten minste zeven dagen in acht genomen.
 4. Ten minste vijf dagen vóór de vergadering is een afschrift van voorstel tot statutenwijzing, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 5. Het besluit tot statutenwijziging is door de vergadering genomen in aanwezigheid van ten minste twee procent (2 %) van het totale ledental van de vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 16. lid 3. van de statuten van de vereniging. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 6. De comparant is bevoegd de onderhavige akte te verlijden en is door de vergadering gemachtigd ter zake al het nodige te verrichten overeenkomstig het bepaalde in artikel 16. onder 4. van de statuten van de vereniging.
 7. Een exemplaar van de notulen van 29 april 2015, waarin is vastgelegd dat het besluit tot statutenwijziging is genomen, is aan deze akte gehecht.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Gepensioneerden KLM
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is de bevordering van de belangen van haar leden in de ruimste zin, met strikte handhaving van neutraliteit op zowel godsdienstig als politiek gebied.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het verlevendigen van onderling contact tussen haar leden en zo nodig het elkaar met raad en daad bijstaan, onder andere door, naast de voorgeschreven ledenvergadering extra bijeenkomsten te beleggen met een sociaal, informatief en/of ontspannend karakter;
  2. het onderhouden van contacten met, dan wel zitting te nemen in alle daarvoor in aanmerking komende gremia van de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM, alsmede door zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan, ter uitwisseling van gedachten en het vertegenwoordigen van de belangen van de gepensioneerden;
  3. het onderhouden van contacten met de directie van de naamloze vennootschap: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., hierna ook genoemd: “KLM”, en door haar aangewezen functionarissen ter uitwisseling van gedachten en het vertegenwoordigen van belangen van de gepensioneerden;
  4. het onderhouden van contacten met de directie van de pensioenuitvoerder en door haar aangewezen functionarissen ter uitwisseling van gedachten en het vertegenwoordigen van de belangen van de gepensioneerden;
  5. het onderhouden van contacten met de bestuurders van landelijke en categorale vakbonden, teneinde zeker te stellen dat de wensen en belangen van gepensioneerden in voldoende mate aandacht krijgen tijdens (Collectieve Arbeidsovereenkomst) onderhandelingen, die kunnen leiden tot concrete verbeteringen voor de gepensioneerden;
  6. het verzamelen van gegevens, die aan het doel dienstbaar kunnen zijn;
  7. het verlenen of inwinnen van advies ter zake pensioenen van de leden;
  8. het samenwerken met verenigingen en groepen, die het doel van de Vereniging steunen of met de Vereniging in belangengemeenschap staan;
  9. alle andere wettige middelen, die voor het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn;
  10. het publiceren van landelijke en/of KLM-informatie, die voor leden van belang is;
  11. het deelnemen in een landelijk platform van verenigingen van gepensioneerden, zodat de wensen en belangen van gepensioneerden ook op landelijk en politiek niveau voldoende aandacht krijgen.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging werd opgericht op twaalf december negentienhonderd zevenenvijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Zowel het verenigingsjaar als het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging wordt gevormd door:
  1. leden;
  2. ereleden;
  3. leden van verdienste.
 2. Leden kunnen zijn:
  1. natuurlijke personen, die aansluitend aan het actieve dienstverband met de KLM een pensioen of een uitkering ontvangen uit één van de KLM pensioenfondsen;
  2. natuurlijke personen, die tijdens het KLM dienstverband volledig arbeidsongeschikt zijn geworden en daarom een invaliditeitspensioen uit een van de KLM-fondsen ontvangen, en personen die op non-actief zijn gesteld, mits zij een non-activiteitsuitkering ontvangen die voortduurt tot aan de ingangsdatum van het ouderdoms- of prepensioen van een van de KLM-fondsen, of daarvoor in de plaats een eenmalige uitkering hebben ontvangen;
  3. natuurlijke personen, die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt en aantoonbaar minimaal een door het bestuur vast te stellen aantal jaren bij de KLM of een honderd procent dochtermaatschappij van de KLM werkzaam zijn geweest en die hun pensioenrechten hebben overgedragen naar een pensioenfonds of een verzekeringsbedrijf van een volgende werkgever, dan wel een uitkering zullen gaan ontvangen uit één van de KLM pensioenfondsen;
  4. nabestaanden (weduwen en weduwnaars, ongeacht of zij een uitkering ontvangen uit één der genoemde pensioenfondsen, alsmede partners die ten tijde van het overlijden van de pensioen- of uitkeringsgerechtigde aantoonbaar een officieel erkend samenlevingsverband met de overledene hadden) van de in artikel 4. sub 2.a, 2.b en 2.c genoemde natuurlijke personen;
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 4. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 5. Leden van verdienste kunnen zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
 6. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden van de vereniging, voor zover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Toelating

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur.
 2. Tegen een afwijzing tot toelating tot lid staat beroep open op de ledenvergadering. Dit beroep dient te geschieden door een schriftelijke mededeling gericht aan één of meer van de bestuursleden.
 3. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de ledenvergadering, op voordracht van het bestuur;
 4. Eventuele andere verplichtingen van de leden, ereleden en leden van verdienste ten opzichte van de vereniging dienen eveneens door de algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.
 5. Het bestuur houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en leden van verdienste zijn opgenomen.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden vóór 1 januari van het daaropvolgend jaar. Indien door overlijden of een andere calamiteit het lid niet meer aan het verenigingsleven kan deelnemen, vindt de beëindiging van het lidmaatschap eerder plaats.
 3. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan de ledenadministrateur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Overeenkomstig artikel 35 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek dient de vereniging er voor zorg te dragen dat de leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op de bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
  Het lidmaatschap eindigt:
  1. onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan:
  1. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
 2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:

 1. Contributie:
  1. De leden en leden van verdienste zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
  3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 2. Rente en andere opbrengsten van de bezittingen van de vereniging.
 3. Giften, vrijwillige bijdragen, legaten, erfstellingen en onvoorziene ontvangsten.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Indien het bestuur uit meer dan drie leden bestaat, kan het bestuur uit zijn midden een vicevoorzitter, een tweede secretaris en/of een tweede penningmeester aanwijzen. Het bestuur is bevoegd deze taken aan een lid te delegeren.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij voor eigen rekening door een raadsman doen bijstaan.
 5. Jaarlijks treden minimaal twee leden van het bestuur af, met dien verstande dat een zittingsperiode niet meer bedraagt dan drie jaar en dit geschiedt volgens het rooster door het bestuur samengesteld. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

 1. Een algemene vergadering kan slechts dán geldige besluiten nemen indien ten minste twee procent (2 %) van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan moet binnen dertig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 3. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de tweede voorzitter. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de tweede voorzitter wordt de vergadering geleidt door het langst zittende aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand juni, welke algemene jaarvergadering genoemd wordt. In deze jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste drie leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

Artikel 15

 1. Naast de in artikel 14 gemelde jaarvergadering worden Algemene ledenvergaderingen door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste twintig (20) stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen twee maanden na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen twee maanden geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door de vergadering genomen worden indien ten minste twee procent (2 %) van het totale ledental van de vereniging aanwezig is.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Handelsregister

Artikel 19

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, is of dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:

 1. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statuten.
 2. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging.
 3. de ontbinding van de vereniging.
 4. de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met één of meer anderen te vertegenwoordigen.

Slotbepaling

Artikel 20

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Annexen Registratiewet 1970

Op grond van de Registratiewet 1970 wordt deze akte elektronisch ingeschreven in een door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als genoemd in de Wet op het notarisambt, per notaris, gehouden repertorium. De inschrijving in het repertorium omvat voor elke akte onder meer het aantal annexen, te weten:

 1. een schriftelijk overzicht van de resultaten naar het onderzoek in het Centraal Insolventieregister ten aanzien van een ieder van de in deze akte genoemde partijen en het onderzoek in het Curateleregister ten aanzien van de laatstbedoelden, voor zover zij in Nederland woonachtig zijn;
 2. inlichtingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie;
 3. een exemplaar van de notulen van 29 april 2015, waarin is vastgelegd dat het besluit tot statutenwijziging is genomen.

Slot van de akte

WAARVAN AKTE is verleden te Hillegom op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

 

Back to top