U bent hier:

Privacy policy

De Vereniging Gepensioneerden KLM (VG-KLM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document “Privacy policy” willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VG-KLM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VG-KLM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door VG-KLM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding van het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VG-KLM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Soort persoonsgegevens Verplicht bij aanmelding Wordt opgeslagen in ledenbestand
(KLM) Personeelsnummer     X    X
Voornaam      X (indien bekend)
Voorletters    X    X
Tussenvoegsel    X     X (indien aanwezig)
Achternaam    X    X
Geslacht    X    X
Adres    X    X
Postcode en Woonplaats    X    X
Telefoonnummer(s)      X (indien bekend)
E-Mail adres      X (indien bekend)
Geboortedatum    X    X
Pensioenfonds    X    X
Datum in Dienst    X    Nee
Datum uit Dienst    X    Nee
Datum ingang lidmaatschap    X    X
IBAN    X     X

Uw persoonsgegevens worden door VG-KLM opgeslagen ten behoeve van boven-genoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is.
 • Tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en verzending van het Verenigingsblad.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

VG-KLM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de VGKLM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Rechten van bezwaar

Opslag beeldmateriaal.

Bij diverse evenementen of bijeenkomsten kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen op onze website geplaatst dan wel in Vrije Vogels gepubliceerd worden.
Door uw deelname aan een evenement of aanwezigheid bij een bijeenkomst gaat u akkoord dat de tijdens dit evenement gemaakte foto’s, waarop u mogelijk voorkomt, in de Vrije Vogels en/of op de VG-KLM website gepubliceerd kunnen worden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Contact: VG-KLM Secretariaat
Postadres:
p/a Kudelstaartseweg 250, 1433 GR Kudelstaart
E-mail adres: secretaris@vg-klm.nl

Back to top